Podkreślone tu zostało metodologiczne znaczenie adaptacji z tego prostego powodu, że po pierwsze istnieje układ odniesie­nia w postaci dzieła podstawowego, po drugie, że zdarzają się kilkakrotne adaptacje tego samego utworu. Fakt istnienia kilka­krotnych adaptacji nie może być w żadnym wypadku interpre­towany tylko w kontekście indywidualnych decyzji i umiejętno­ści literackich pisarza adaptatora; byłoby to zubożenie możli­wości poznawczych, które z adaptacjami się wiążą, i zapoznanie istotnych składników, uwarunkowań, nawet konieczności każdej z nich. Różne adaptacje, zwłaszcza powstałe w różnym czasie, wskazują na związek oswajania, związek kształtu dzieła z kul­turowymi, oświatowymi, historycznymi warunkami istnienia mło­docianego adresata, ale też z rozumieniem zadań wychowawczych, z obowiązującą aksjologią. Badanie oswojenia w oryginalnym utworze dziecięcym jest jakby bardziej utrudnione i wymaga swoistej rekonstrukcji sta­nu „czystego” o pełnym zaufaniu do słowa i czytelnika, jest związane z „wyszukiwaniem” sfer oswojeń, zanim staną się przedmiotem naukowej analizy, gdy w adaptacji są one dane nie­mal wprost, są bardziej „na wierzchu” (jeżeli porównać ją z ory­ginałem).