Głosowanie nad projektem ustawy może się odbyć, gdy uczestniczący w nim posłowie stanowią kworum /łac. quorum/, czyli gdy stanowią oni co najmniej połowę liczby posłów. Projekt ustawy zostaje przyjęty zwykłą większością głosów, co oznacza, że liczba posłów głosujących za przyjęciem projektu ustawy musi być większa od liczby posłów głosujących przeciwko projektowi. Ustawa uchwalona przez Sejm jest przekazywana Senatowi do rozpatrzenia. Senat może w ciągu 30 dni ustawę przyjąć, odrzucić, bądź zaproponować Sejmowi dokonanie w niej zmian. Jeżeli Senat podjął decyzję o wniesieniu poprawek bądź odrzuceniu ustawy, to wraca ona do Sejmu, gdzie odbywa się głosowanie. W głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej połowa posłów. Do odrzucenia propozycji Senatu wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, natomiast do ich przyjęcia większość głosów. Jeżeli Sejm odrzucił propozycje Senatu, wówczas ustawa zostaje uchwalona w wersji zaproponowanej przez Sejm. Jeżeli Sejm nie przyjmie lub nie odrzuci propozycji Senatu, wówczas postępowanie ustawodawcze ulega zamknięciu. Kolejnym organem państwa uczestniczącym w drodze ustawodawczej jest Prezydent. Jeżeli Senat nie zgłosił poprawek do u-stawy bądź jeżeli propozycje Senatu zostały odrzucone przez Sejm, ustawa zostaje przekazana Prezydentowi do podpisu w treści zaproponowanej przez Sejm. Jeżeli natomiast Sejm przyjął zmiany zaproponowane przez Senat, wówczas Prezydentowi zostaje przekazany tekst ustawy uwzględniający te poprawki.Prezydent ma 30 dni na podjęcie decyzji o podpisaniu, odmowie podpisania bądź skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zgodności ustawy z Konstytucją. Podpisanie ustawy przez Prezydenta kończy drogę ustawodawczą. Jeżeli Prezydent odmawia podpisania ustawy /zgłasza veto/, wówczas przekazuje ją z umotywowanym wnioskiem Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Ponowne uchwalenie ustawy, a więc odrzucenie veta Prezydenta, ma miejsce wówczas, gdy w obecności co najmniej połowy posłów minimum dwie trzecie głosujących opowie się za uchwaleniem ustawy. Jeżeli Sejm odrzucił veto, Prezydent w terminie 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.