,,Mam sąsiada, który ustawicznie zalewa nasze mieszkanie. Prowa­dzimy z nim wojnę, bo naszym zdaniem on powinien wyremonto­wać rury w swoim mieszkaniu, on upiera się, że to problem spół­dzielni, a nam woda leje się na głowę. Kto za jakie rury odpowia­da, czy prawo jakoś to reguluje?”

Małgorzata z Gdyni

Zalewane mieszkania są problemem wielu rodzin mieszkają­cych w blokach. Ci, którzy zalewają innych, najczęściej tłuma­czą się, że to z powodu awarii instalacji wodno-kanalizacyj­nych, a za nie odpowiada właściciel budynku lub zarządca, np. spółdzielnia, wspólnota lub prywatna osoba. Tymczasem zasa­da jest taka: za stan instalacji doprowadzającej i odprowadza­jącej od tzw. pionu odpowiada osoba zajmująca mieszkanie. Właściciele lub zarządzający nieruchomością odpowiadają za awarie pionów. Ale mogą też być inne ustalenia. Dlatego trze­ba poznać regulamin obowiązujący w swojej spółdzielni lub wspólnocie. Powinien on jasno określać, kto i za co odpowia­da w tym zakresie.