,,Wkrótce będę budował dom. Nie wykluczam, że będę musiał w pewnym momencie mieć dojście do budowy od strony posesji są­siada, która jest ogrodzona, ale niezabudowana. Czy muszę uzy­skać zgodę sąsiada na wejście na jego teren ?”

Jacek z Lublina

Prawo budowlane przewiduje możliwość wejścia na posesję są­siada, gdy jest to niezbędne do wykonania prac przygotowaw­czych lub budowlanych. Budujący się oczywiście powinien uzy­skać na to zgodę sąsiada, ustalić z nim przewidywany sposób, za­kres i terminy korzystania z jego nieruchomości, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Ale gdy sąsiad nie zga­dza się, wtedy trzeba zwrócić się do urzędu gminy, który w ciągu 14 dni rozstrzygnie, czy wejście jest konieczne, i wyda decyzję ad­ministracyjną w tej sprawie. Gdyby sąsiad, który ma udostępnić swój grunt, tym razem nie zgadza! się z decyzją, może się od niej odwołać. Trzeba też pamiętać, że inwestor zawsze ma obowiązek naprawić wszelkie szkody wyrządzone wejściem na sąsiednią nie­ruchomość, do sąsiedniego budynku czy lokalu.