Prawo państwowe (konstytucyjne) — obejmuje zespół norm prawnych dotyczących zasad ustroju politycznego i społeczno—gospodarczego państwa. Normy prawa państwowego regulują podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie, określają strukturę organów państwowych i samorządowych, ich kompetencje i wzajemne zależności.

Prawo administracyjne obejmuje przepisy odnoszące się do struktury organów administracji, przepisy regulujące tok działania tych organów oraz przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw administracyjnych.

Prawo finansowe obejmuje po pierwsze normy prawne, regulujące stosunki społeczne powstające w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem przez organy państwa i samorządu terytorialnego środków finansowych. Tak więc normy prawa finansowego będą dotyczyły np. podatków i ceł, czy też finansowania sfery budżetowej. Druga grupa norm zawartych w prawie finansowym dotyczy funkcjonowania instytucji finansowych — przede wszystkim banków i towarzystw ubezpieczeniowych.=> Prawo cywilne reguluje stosunki prawne o charakterze majątkowym i niektóre stosunki prawne o charakterze osobistym między równorzędnymi podmiotami.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje normy prawne odnoszące się do stosunków prawnych, jakie powstają między pracownikiem a zakładem pracy na tle świadczonej pracy i w związku z ubezpieczeniami społecznymi.

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje stosunki prawne powstające miedzy małżonkami, miedzy krewnymi oraz stosunki prawne z zakresu opieki i kurateli.

Prawo karne — normy prawne zawarte w tej gałęzi prawa określają: zasady odpowiedzialności karnej, czyny uznawane za przestępstwa oraz kary za ich popełnienie.

W ramach poszczególnych gałęzi prawa mogą występować instytucje prawne, czyli grupy przepisów dotyczące określonych stosunków prawnych np.: instytucja umowy o pracę w prawie pracy, instytucja małżeństwa w prawie rodzinnym i opiekuńczym, czy instytucja ksiąg wieczystych w prawie cywilnym.