Proces uchwalania ustawy obejmuje kilka etapów. Pierwszym z nich jest wniesienie do Sejmu projektu ustawy, czyli inicjatywa ustawodawcza. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:

grupie co najmniej 15 posłów lub komisji sejmowej;
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
Senatowi
Radzie Ministrów.Kolejnym etapem drogi ustawodawczej jest podjęcie przez Sejm prac nad zgłoszonym projektem. Prace te mogą toczyć się na forum całego Sejmu, ale zasadnicza ich część jest wykonywana w komisjach sejmowych9. Zapoznanie się posłów z projektem ustawy i dyskusja nad nim są określane jako czytanie projektu ustawy. Praca Sejmu nad projektem ustaw odbywa się z reguły w systemie trzech czytań. Pierwsze czytanie obejmuje m.in. uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. Drugie czytanie obejmuje przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie u-stawy i przeprowadzenie debaty oraz zgłoszenie poprawek i wniosków. Trzecie czytanie obejmuje przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub —jeżeli projekt po drugim czytaniu nie został skierowany ponownie do komisji — przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania. Trzecie czytanie ustawy kończy się głosowaniem.