Badanie oswajania wymaga odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego coś pojawiło się w utworze i w takim właśnie kształ­cie?”. W przypadku literatury dziecięcej odpowiedź musi brzmieć: „Ze względu na młodego czytelnika i jego uwarunkowania, ze względu na konieczność oswojenia dla niego świata „dorosłego” lub jakiejś innej obcej mu rzeczywistości, oswojenia zgodnego z zadaniami wychowawczymi i dydaktycznymi, a często służące­go ich realizacji”. Nie wyklucza to, rzecz jasna, jak to już wska­zywano, innego jeszcze sfunkcjonalizowania.Adaptacje stanowią przykład „interwencyjnej” zmiany adresu. Historia literatury, historia jej recepcji jest jednak bogata i w całkiem naturalne przeadresowania, będące efektem zmiany wa­runków odbioru, zmian wśród dziecięcej publiczności czytającej. Najczęściej tego typu przeadresowanie jest związane z faktem, że utwór pierwotnie „dorosły” zaczyna funkcjonować jako utwór dziecięcy. Zmiany zakresu wykształcenia, poziomu intelektualne­go, zainteresowań, orientacji kultury dziecięcej powodują, że dzieło w sposób naturalny „przylegać” zaczyna do rzeczywisto­ści doświadczenia dziecięcego, jest przez dzieci rozumiane i akce­ptowane, choć z pewnością inaczej niż miało to miejsce w pod­stawowym i pierwotnym dla niego układzie komunikacyjnym.