Przedstawicielem rządu w każdym województwie jest wojewoda, który na terenie województwa sprawuje władzę wykonawczą. Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o terenowych organach rządowej administracji ogólnej bądź też w innych ustawach wojewoda może wydawać rozporządzenia, rozporządzenia porządkowe i zarządzenia. Akty normatywne wydawane przez wojewodę są nazywane prawem miejscowym. Prawo miejscowe jest publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się, aby przed ich opublikowaniem w dzienniku urzędowym było ono podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem środków masowego przekazu i obwieszczeń. Taki sposób informowania jest stosowany w sytuacjach szczególnych, wymagających szybkiego podejmowania decyzji (np. w sytuacji klęski żywiołowej). Rozporządzenia są wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawach, uwzględniają one specyficzne dla określonego województwa warunki. Rozporządzenia zawierają przepisy prawne powszechnie obowiązujące na terenie całego województwa bądź tylko w jego wskazanej części. Rozporządzenia wojewody wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy w treści rozporządzenia jest określony inny termin wejścia w życie. Rozporządzenia porządkowe ustanawiają na określony czas nakazy lub zakazy określonego zachowania się. Są one wydawane wówczas, gdy zachodzi konieczność: ochrony życia i zdrowia obywateli lub mienia albo zapewnienia porządku publicznego. Prawo do wydawania rozporządzeń porządkowych przez wojewodów jest zawarte w ustawie o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. Rozporządzenia porządkowe są niezwłoczne przekazywane przez wojewodów Prezesowi Rady Ministrów.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, obejmuje ona określone terytorium i zamieszkałą na nim ludność. Organami gminy są: rada gminy i zarząd gminy. Mogą one na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o samorządzie terytorialnym ustanawiać prawo gminne, czyli przepisy powszechnie obowiązujące w całej gminie bądź tylko w jej części. Rada gminy wydaje uchwały, natomiast zarząd w szczególnych sytuacjach może wydawać zarządzenia. Zarządzenie zarządu gminy musi być zatwierdzone przez radę gminy na najbliższej, po jego wydaniu, sesji. Jeżeli rada gminy odmówi zatwierdzenia zarządzenia bądź nie zostanie ono przedstawione przez zarząd, wówczas traci ono moc. Prawo gminne jest podawane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Ponadto w urzędzie gminy powinien być prowadzony powszechnie dostępny zbiór przepisów gminnych.