Zawierane są przez dwa lub więcej państw bądź organizacje międzynarodowe. Umowy te mogą mieć różne nazwy, np.: traktat, pakt, konwencja, układ, porozumienie, karta, konkordat. Umowy międzynarodowe swoim zakresem mogą obejmować różne dziedziny. Proces przygotowania umowy międzynarodowej składa się z wielu etapów, ostatnim z nich jest ratyfikacja, czyli zatwierdzenie umowy przez upoważniony do tego organ państwa. Niektóre z umów międzynarodowych nie wymagają ratyfikacji, lecz stają się ważne w momencie ich podpisania. W Polsce umowy międzynarodowe ratyfikuje Prezydent. Jednak ratyfikacja umowy dotyczącej granic państwa, sojuszy wojskowych oraz takich, z których wynika obciążenie finansowe państwa bądź konieczność zmian ustawodawstwa, wymaga każdorazowo upoważnienia udzielonego przez Sejm w ustawie. Nie wszystkie umowy międzynarodowe są źródłem prawa wewnętrznego (np. umowy, z których wynikają jedynie prawa i obowiązki dla państw, które zawarły umowę). Jeżeli z umowy międzynarodowej wynikają normy prawne obowiązujące na terytorium określonego państwa, wówczas normy te stanowią część obowiązującego prawa.