W Polsce akty prawne można podzielić na dwie grupy:

akty normatywne — mają one charakter ogólny i abstrakcyjny i są źródłami prawa, np. ustawa, czy rozporządzenie;
akty nienormatywne — mają one charakter konkretny i indywidualny i nie są źródłami prawa, np. orzeczenia sądowe lub decyzje administracyjne.

Akt normatywny jest to dokument obejmujący wyodrębniony zbiór przepisów prawnych i zawierający powszechnie obowiązujące normy prawne. Akty normatywne są wydawane przez organy władzy i administracji państwowej oraz przez organy samorządu terytorialnego. Są one tworzone zgodnie z przyjętą techniką legislacyjną (prawodawczą). Występują jednak różnice pomiędzy techniką tworzenia ustaw, a techniką tworzenia aktów wykonawczych do ustaw. Ustawa zawiera następujące elementy:
tytuł, który zawiera oznaczenie rodzaju aktu normatywnego, czyli słowo ’’ustawa”, datę jej ustanowienia i zwięzłe określenie zagadnień, do których odnoszą się normy prawne w niej zawarte;
przepisy merytoryczne;
przepisy o wejściu ustawy w życie.

Ponadto ustawy mogą zawierać: przepisy przejściowe lub dostosowujące, przepisy uchylające jeżeli normuje dziedzinę spraw uregulowaną wcześniej przez prawo, przepisy o zmianie przepisów obowiązujących (przepisy nowelizujące) oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy.

Related Posts:

Akty normatywne organów władzy ustawodawczej
W hierarchii aktów prawnych kolejne miejsce po konstytucji zajmuje ustawa. Przepisy zawarte w ustawach muszą być zgodne z konstytucją natomiast wszystkie pozostałe akty normatywne muszą być zgodne z ustawami. Zakres spraw, jakie mogą być regulowane ustawami, można podzielić na dwie grupy: obligatoryjne i fakultatywne. Obligatoryjnie ustawy muszą regulować: sytuację prawną obywateli …
Prawo powielaczowe
Rozporządzenie stoi w hierarchii aktów normatywnych niżej niż ustawa i rozporządzenie z mocą ustawy. Rozporządzenia są wydawane w celu wykonania ustaw, na podstawie zawartego w nich upoważnienia. Upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno określać podmiot, który ma wydać rozporządzenie i zakres regulowanych przez nie zagadnień. Treść rozporządzenia zawiera odwołanie do zapisów …
Wskazanie podstawy prawnej
Odwołanie do ustawy będącej podstawą jego wydania. Przykład:”Na podstawie art. 15. ust. 2 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332 i z 1992 r. Nr 75, poz. 369) zarządza się co następuje: (…)”. Po przepisach aktu wykonawczego zawierających wskazanie …