Rozporządzenie stoi w hierarchii aktów normatywnych niżej niż ustawa i rozporządzenie z mocą ustawy. Rozporządzenia są wydawane w celu wykonania ustaw, na podstawie zawartego w nich upoważnienia. Upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno określać podmiot, który ma wydać rozporządzenie i zakres regulowanych przez nie zagadnień. Treść rozporządzenia zawiera odwołanie do zapisów ustawy, na podstawie której zostało wydane. Wydanie rozporządzenia przez organy władzy wykonawczej stwarza możliwość realizacji zapisów zawartych w ustawie. Rozporządzenia są publikowane w Dzienniku U-staw i wchodzą w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia, za wyjątkiem sytuacji, w których w treści rozporządzenia określony jest inny termin.
Uchwała należy do aktów normatywnych wydawanych przez organy kolegialne (wieloosobowe). Dlatego spośród organów władzy wykonawczej mogą być one wydawane jedynie przez Radę Ministrów. Uchwały Rady Ministrów, podobnie jak już omówione uchwały Sejmu i Senatu, mogą mieć dwojaki charakter. W sytuacji, gdy dotyczą spraw o charakterze indywidualnym — nie są źródłem prawa (co jest niemożliwe w przypadku ustaw i rozporządzeń). Natomiast uchwały, które zawierają powszechnie obowiązujące normy, są źródłami prawa. Uchwały Rady Ministrów muszą być zgodne z Konstytucją, ustawami i rozporządzeniami, są one publikowane w Monitorze Polskim.
Zarządzenia mogą być wydawane przez Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministrów i przewodniczących równorzędnych organów. Zarządzenie może mieć charakter indywidualny i nie jest wówczas źródłem prawa. Zarządzenia są wydawane na podstawie zapisów zawartych w ustawach, rozporządzeniach i uchwałach bądź też jedynie na podstawie ogólnych kompetencji. Są publikowane w dziennikach urzędowych poszczególnych ministerstw bądź w Monitorze Polskim.
Oprócz wyżej wymienionych aktów normatywnych organy władzy wykonawczej wydają: instrukcje, okólniki, regulaminy, statuty, pisma okólne. Istnieje pogląd, że przepisy zawarte w tych aktach nie należą do powszechnie obowiązujących źródeł prawa, lecz stanowią tzw. ’’prawo powielaczowe”. Zawarte w nich przepisy, które muszą być zgodne z Konstytucją ustawami, rozporządzeniami,uchwałami i zarządzeniami, są stosowane przy regulowaniu relacji, jakie zachodzą pomiędzy organami władzy wykonawczej a podległymi im jednostkami.