Odległości między domami i innymi obiektami, jakie mogą zna­leźć się na działce, zależą od tego, czy jest to zabudowa miesz­kaniowa wielorodzinna, jednorodzinna czy zagrodowa. Zasadni­czo budynek zwrócony w stronę granicy ścianą, w której są okna i drzwi, musi być usytuowany od granicy w odległości 4 m. Stro­na budynku pozbawiona okien i drzwi może być odsunięta od granicy tylko o 3 m. Odległości te uważa się za zachowane, jeśli okapy i gzymsy nie pomniejszają więcej niż 1 m. Możliwe jest postawienie budynku bezpośrednio na granicy lub pomniejsze­nie wskazanych odległości za pisemną zgodą właścicieli sąsied­nich działek. Bezpośrednio na granicy nigdy nie mogą być sytu­owane budynki produkcyjne, usługowe i magazynowe uznane za uciążliwe dla otoczenia ani też stodoły i budynki inwentar­skie, gdyby miały bezpośrednio sąsiadować z budynkami miesz­kalnymi.

Ale uwaga! Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządze­nia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu po­przedniego, chyba że bez uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. W takich przypadkach może ona żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służeb­ności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak rów­nież tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znacze­nie gospodarcze.