Akty normatywne organów władzy wykonawczej mogą być wydawane przez Prezydenta RP, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
Rozporządzenia z mocą ustawy mogą być wydawane przez Radę Ministrów na podstawie ustawy podjętej przez Sejm bezwzględną większością głosów. Ustawa o upoważnieniu Rady Ministrów do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy określa przedmiot tych rozporządzeń oraz okres obowiązywania upoważnienia. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie wydawania rozporządzeń z mocą ustawy przysługuje jedynie Radzie Ministrów. Ustawa nie może upoważnić Rady Ministrów do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy dotyczących: zmian Konstytucji, wyborów Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, budżetu państwa, wolności i praw osobistych obywateli, praw politycznych oraz praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zgody na ratyfikację umów międzynarodowych dotyczących granic państwa, sojuszy wojskowych oraz takich, z których wynika obciążenie finansowe państwa bądź konieczność zmian ustawodawstwa. Rozporządzenie z mocą ustawy jest podpisywane przez Prezydenta, który również zarządza ogłoszenie tego aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przed podpisaniem Prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności rozporządzenia z mocą ustawy z Konstytucją. Prezydent może odmówić podpisania rozporządzenia z mocą ustawy i w ciągu 14 dni zwrócić je Radzie Ministrów. Zwrócone przez Prezydenta rozporządzenie z mocą ustawy Rada Ministrów może wnieść do Sejmu w postaci projektu ustawy.